Hradecká sova 2023

Pravidla

Pravidla ke hře jsme se snažili udělat stručná a přehledná. Nemusí tedy vysvětlovat všechny možné případy, na které během hry narazíte. Proto platí pravidlo jedna. Hrajte fair play v duchu soutěže, nepoužívejte postupy, které by vás zvýhodnily před soupeři. Pokud máte pochybnosti o výkladu pravidel, nebo jste v situaci, která pravidla nepostihují, volejte orgy. Nezapomeňte, že hrajete pro zábavu.

Změny proti loňským pravidlům.

Obecná pravidla

Hra je určena pro 1 až 5 členné týmy.

Děti se počítají za členy týmu od 10 let.

Každý hráč se hry účastní na vlastní nebezpečí a je plně odpovědný za případné škody, jež způsobí.

Interně hlídáme sílu přihlášených týmu na základě KI. V případě, že bude složení týmu příliš silné, budeme vás kontaktovat a domluvíme se, co s vaší účastí. Vyhrazujeme si právo tým na hru nevzít.

Organizátoři si vyhrazují právo na změnu pravidel před zahájením hry i v jejím průběhu, bude-li vynucena okolnostmi. Tato případná změna bude avizována v sekci Novinky, případně budou přihlášené týmy informovány elektronickou poštou, v průběhu hry pak prostřednictvím SMS.

Před hrou

Hry se může zúčastnit registrovaný tým, který má zaplacené startovné.

Registraci týmu lze kdykoliv zrušit. Zrušení registrace před platbou startovného je zdarma. Po zaplacení startovného je účtován 10% poplatek ze startovného, pokud byla registrace zrušena před termínem splatnosti a 100% poplatek po termínu splatnosti.

V týdnu před hrou tým obdrží na kontaktní email poslední informace s důležitými fakty o hře. Poslední informace budou k dispozici i na webových stránkách po přihlášení týmu.

Při hře

Hra je tvořena 10 stanovišti včetně startu a cíle.

Na každém stanovišti bude umístěna šifra nebo úkol s pořadovým číslem, jménem a kódem stanoviště, QR kódem a logem Hradecké sovy. Řešením každé šifry je umístění následujícího stanoviště, řešením poslední šifry je cílové heslo.

Název šifry může napovídat, ale také nemusí.

Stanoviště jsou od sebe vzdálena maximálně 3 km.

Zákazy

Je zakázáno držet se v závěsu za jiným týmem a nechat se vést k dalšímu stanovišti.

Je zakázána mezitýmová spolupráce a komunikace (neplatí pro případ první pomoci).

Po zahájení hry je zakázán přesun hráčů mezi týmy. Je zakázána i fúze týmů.

Pro přesun mezi stanovišti lze využívat pouze chůzi/běh, MHD, vlak nebo autobus.

Je zakázáno vstupovat na soukromé pozemky, do soukromých budov, uzamčených objektů a jinak nepřístupných míst.

Šifry smí luštit pouze právoplatný člen týmu. Od ostatních (kamarád na telefonu) lze získávat pouze obecné informace encyklopedického typu.

Je zakázáno kterékoli stanoviště hry vynechat.

Je zakázáno vyzvednout zadání na náhodně nalezeném stanovišti, aniž by mu předcházelo vyřešení předchozí šifry.

Je zakázáno prohledávat okolí a hledat další stanoviště bez vyluštění šifry.

V lesích je zakázáno rozdělávání ohně.

Při hře je obzvláště zakázáno porušovat zákony ČR. Účastníci jsou povinni dodržovat osobní bezpečnost (přecházení komunikací apod.)

Při porušení těchto pravidel bude tým diskvalifikován.

Tým se nesmí za žádných okolností pokoušet připojit do systému zpráv na jiný než svůj účet. Věříme, že hrajete fair play.

V průběhu hry

Na startu tým obdrží startovní obálku. Na obálce budou uvedeny telefonní čísla na orgy pro krizové situace.

Šifra bude ukryta do 5 metrů od přesného znění místa stanoviště, aby ji jednoduše neobjevil náhodný kolemjdoucí. Pokud jste si jisti, že jste na správném místě a šifru do 10 minut neobjevíte, kontaktujte organizátory.

Pokud není uvedeno jinak, na stanovišti si každý tým vezme 2 kopie šifry. Pokud by na místě nezbylo žádné zadání šifry, tým je povinen šifru si opsat včetně názvu, ponechat ji na místě a kontaktovat organizátory.

Průběh hry je sledován a řízen automatickým systému zpráv. Přes něj získáváte informace o pořadí, nápovědy a řešení.

Po příchodu na každé stanoviště pošlete zprávu o nalezení stanoviště.

Zaslání zprávy je důležité, protože až od této chvíle je předchozí šifra považována za vyřešenou. Zároveň začne běžet 10 minutový limit pro čerpání nápovědy.

Na stanovišti se zdržujte pouze nezbytně dlouhou dobu a vzdalte se od něj. Pokud je stanoviště hlídané, tým musí dbát pokynů orga. Tato opatření minimalizují odhalení stanoviště soupeřům a cizím osobám a chrání před vstupem na soukromé pozemky.

Při nejednoznačném kódování (braillovo písmo, polský kříž) se v šifrách používá varianta uvedená na pomůckách Chlýftýmu.

Tým se může v libovolném místě rozdělit a zase spojit.

Tým může být v cíli požádán o předložení vyřešených šifer, proto žádné zadání nevyhazujte. V cíli se vám může hodit.

Nápovědy

Pro každou šifru existuje jedna nápověda. Tým ji získá přes systému zpráv. Nápověda je penalizována připočtením trestných minut. Výše této penalizace je uvedena v hlavičce šifry.

Nápovědu lze čerpat až po 10 minutách od zaslání zprávy od nalezení stanoviště.

Řešení

Na každém stanovišti si kdykoliv můžete poslat žádost o prozrazení umístění dalšího stanoviště. Vyzvednutí řešení se promítne do celkového umístění - viz Hodnocení.

Po poskytnutí řešení jsou anulovány případné penalizace za nápovědy na daném stanovišti.

Cíl

Hru lze kdykoliv vzdát zasláním zprávy Bude vám sdělena poloha cíle, kam se můžete přijít podívat.

V cíli se s námi a ostatními účastníky můžete podělit o své zážitky. Dozvíte se správný postup při luštění šifer. A čeká na vás občerstvení.

Hodnocení

Vítězem bude tým, který dorazí do cíle v herním čase, projde celou trasu a vyřeší nejvíce šifer v nejkratším čase.

Šifra se počítá za vyřešenou, pokud na ni nebylo čerpáno řešení a do systému se odešle kód z následujícho stanoviště.

Kritéria konečného hodnocení

  1. Tým dorazil do cíle a odeslal do systému cílové heslo
  2. Počet vyřešených šifer
  3. Čas odeslání cílového hesla nebo čas dosažení nejvyššího stanoviště, kterému předcházela vyřešená šifra + penalizace za nápovědy

Zvířata

Hry se můžete zúčastnit se svým domácím zvířetem za předpokladu, že zajistíte následující podmínky. V opačném případě můžete být okamžitě ze hry vyloučeni.

Zajistíte bezpečnost ostatních účastníků. Na startu zvíře musí umět zvládnout větší počet lidí.

Zajistíte, že zvířata nebudou nijak narušovat průběh hry.

Zvířata nijak nezvyšují počet hráčů v týmu.