Hradecká sova 2011

Pravidla

Pravidla ke hře jsme se snažili udělat stručná a přehledná. Nemusí tedy vysvětlovat všechny možné případy, na které během hry narazíte. Proto platí pravidlo jedna. Hrajte fair play v duchu soutěže, nepoužívejte postupy, které by vás zvýhodnily před soupeři. Pokud máte pochybnosti o výkladu pravidel, nebo jste v situaci, která pravidla nepostihují, volejte orgy. Nezapoměnte, že hrajete pro zábavu.

Obecná pravidla

Hra je určena pro 2 až 5 členné týmy.

Každý hráč se hry účastní na vlastní nebezpečí a je plně odpovědný za případné škody, jež způsobí.

Organizátoři si vyhrazují právo na změnu pravidel před zahájením hry i v jejím průběhu, bude-li vynucena okolnostmi. Tato případná změna bude avizována v sekci Novinky, případně budou přihlášené týmy informovány elektronickou poštou, v průběhu hry pak prostřednictvím SMS.

Před hrou

Hry se může zúčastnit registrovaný tým, který má zaplacené startovné.

Registraci týmu lze kdykoliv zrušit. Zrušení registrace před platbou startového je zdarma. Po zaplacení startovného je účtován 10% poplatek ze startového, pokud byla registrace zrušena před termínem splatnosti a 100% poplatek po termínu splatnosti.

30.8.2011 tým obdrží na kontaktní email poslední informace s důležitými fakty o hře. Poslední informace budou k dispozici i na webových stránkách po přihlášení týmu.

O hře

Hra je tvořena 14 stanovišti pro kategorii Pohoda a 17 stanovišti pro Výzvu včetně startu a cíle.

Na každém stanovišti bude umístěna šifra nebo úkol s pořadovým číslem, jménem stanoviště a logem Hradecké sovy. Řešením každé šifry je umístění následujícího stanoviště, řešením poslední šifry je cílové heslo.

Stanoviště jsou od sebe vzdálena maximálně cca 3 km.

V průběhu hry

Na startu dostane každý tým tabulku se stanovišti, do které je povinen si zapisovat příchozí časy na stanoviště. Tuto tabulku v cíli odevzdá. Zároveň je povinen zapsat svůj příchod do vrcholové knížky umístěné na stanovišti.

Na stanovišti bude na viditelném místě nalepeno logo Hradecké sovy. Tým tak rychle zjistí, že je na správném místě.

Samotná šifra bude ukryta do 15 metrů od přesného znění místa stanoviště, aby ji jednoduše neobjevil náhodný kolemjdoucí. Pokud jste si jisti, že jste na správném místě a šifru do 10 minut neobjevíte, kontaktujte organizátory na číslo uvedené v posledních informacích.

Pokud není uvedeno jinak, na stanovišti si každý tým vezme 2 kopie šifry. Pokud by na místě nezbylo žádné zadání šifry, tým je povinen šifru si opsat včetně názvu, ponechat ji na místě a kontaktovat organizátory.

Na stanovišti se zdržujte pouze nezbytně dlouhou dobu. Pokud je stanoviště hlídané, tým musí dbát pokynů orga. Tato opatření minimalizují odhalení stanoviště soupeřům a cizím osobám a chrání před vstupem na soukromé pozemky.

Tým se může v libovolném místě rozdělit a zase spojit.

Tým může být v cíli požádán o předložení vyřešených šifer, proto žádné zadání nevyhazujte. V cíli se vám může hodit.

Pokud tým předčasně ukončí hru a nedorazí do cíle, je povinen toto telefonicky (SMS) sdělit organizátorům.

Kategorie

Na x-tém stanovišti se trasa větví. Tým si po vyřešení šifry musí vybrat, pro kterou kategorii chce umístění následujícího stanoviště.

Po třech stanovištích se kategorie Výzva opět připojí k trase Pohody.

Extra šifry katergorie Výzvy budou označeny příponou A, B, C a lze na ně běžně čerpat nápovědy a řešení.

Obě kategorie jsou hodnoceny zvlášť.

Zákazy

Je zakázáno držet se v závěsu za jiným týmem a nechat se vést k dalšímu stanovišti.

Je zakázána mezitýmová spolupráce a komunikace (neplatí pro případ první pomoci).

Po zahájení hry je zakázán přesun hráčů mezi týmy. Je zákázána i fúze týmů.

Pro přesun mezi stanovišti lze využívat pouze chůzi/běh, MHD, vlak nebo autobus.

Je zákázáno vstupovat na soukromé pozemky, do soukromých budov, uzamčených objektů a jinak nepřístupných míst.

Šifry smí luštit pouze právoplatný člen týmu. Od ostatních (kamarád na telefonu) lze získávat pouze obecné informace encyklopedického typu.

Je zakázáno kterékoli stanoviště hry vynechat.

Je zakázáno vyzvednout zadání na náhodně nalezeném stanovišti, aniž by mu předcházelo vyřešení předchozí šifry.

V lesích je zákázáno rozdělávání ohně.

Při hře je obzvláště zakázáno rušit noční klid a porušovat zákony ČR. Účastníci jsou povinni dodržovat osobní bezpečnost (přecházení komunikací apod.)

Při porušení těchto pravidel bude tým diskvalifikován.

Nápovědy

Pro každou šifru existuje telefonická nápověda. Tým ji získá na telefonním čísle uvedeném v posledních informacích. Telefonická nápověda je penalizována připočtením trestných minut. Výše této penalizace je uvedena na zadání šifry.

Na jednu šifru lze získat více nápověd. Každá je penalizována příslušných počtem minut.

Všechny nápovědy lze začít vyzvedávat nejdříve po 15 minutách příchodu na stanoviště.

Řešení

Na každém stanovišti si kdykoliv můžete zavolat organizátorům o umístění dalšího stanoviště. Tým sdělí název a maskota týmu, a název a název nevyřešeného stanoviště. Vyzvednutí řešení se promítne do celkového umístění - viz Hodnocení.

Po poskytnutí řešení jsou anulovány případné penalizace za nápovědy na daném stanovišti.

Cíl

Do cíle musí dorazit minimálně 2 členové týmu.

Umístění cíle je tajné. Hru lze kdykoliv vzdát zavoláním na telefonní číslo, které bude zveřejněno v posledních informacích před hrou. Bude vám sdělena poloha cíle, kam se můžete přijít podívat. Abyste mohli být zařazeni do výsledkové listiny, prosíme vás o odevzdání vyplněné postupové tabulky (v cíli, email, pošta).

Cíl bude otevřen v neděli 4.9. 2011 do 12:00.

V cíli se s námi a ostatními účastníky můžete podělit o své zážitky. Dozvíte se správný postup při luštění šifer. A čeká na vás občerstvení.

Hodnocení

Vítězem bude tým, který dorazí do cíle ve stanoveném čase, projde celou trasu a úspěšně vyřeší nejvíce šifer v nejkratším čase. Šifra se počítá za vyřešená, ve chvíli, kdy naleznete další stanoviště a zapíšete se do jeho vrcholové knížky.

Kritéria hodnocení

  1. Tým dorazil do cíle ve stanoveném čase a prošel celou trasu
  2. Počet úspěšně absolvovaných stanovišť = dosažené stanoviště - počet vybraných řešení
  3. Čas dosažení posledního stanoviště + penalizace za telefonické nápovědy k vyřešeným šifrám

Zvířata

Hry se můžete zůčastnit se svým domácím zvířetem za předpokladu, že zajistíte následující podmínky. V opačném případě můžete být okamžitě ze hry vyloučeni.

Zajistíte bezpečnost ostatních účastníků. Na startu zvíře musí umět zvládnout větší počet lidí.

Zajistíte, že zvířata nebudou nijak narušovat průběh hry.

Zajistíte jídlo a pití pro zvířata po dobu průběhu hry (až 24 hodin).

Pozor hra může mít i přes 20 km.

Zvířata nijak nezvyšují počet hráčů v týmu.